Sombor

Grad Sombor nalazi se na krajnjem severozapadu Republike Srbije. Međudržavnim graničnim prelazima kod Bezdana i Bogojeva predstavlja sponu sa Republikom Hrvatskom, a Bačkim Bregom sa Republikom Mađarskom.

U XIV veku, na vlastelinskom imanju ugarske porodice Cobor, razvija se malo mesto, koje je bilo u vlasništvu vlastelina Cobor Sent-Mihalja. Po ovom vlastelinu je i današnji grad Sombor dobio ime. Cobor Sent-Mihalj brzo se uvećavao i napredovao, što najbolje potvrđuje činjenica da su se u njemu povremeno održavala skupštinska zasedanja Bodroške županije. Godine 1541. Cobor Sent-Mihalj zauzimaju Turci. Turci u svojim defterima umesto imena Cobor Sent-Mihalj 1543. godine navode ime Sombor.

Godine 1690. Sombor naseljavaju Srbi pod vođstvom Arsenija III Čarnojevića. Tada Sombor postaje graničarski grad i svojim vojnim odredom pomagaće bitke kod Slankamena 1691. godine i Sente 11. septembra 1697. Zahvaljujući ovim bitkama, Sombor stiče dobar glas i postaje sedište sreza Bačke županije. Godine 1702. Sombor dobija novi status i postaje “oppidum fossatum” u okviru Habzburške carevine. Godine 1717. Sombor postaje “oppidum militare”, a prvi kapetan vojničke varoši postaje grof Jovan Branković. Iste godine otvorena je u Somboru prva Veroispovedna pravoslavna škola, a 1722. godine Rimokatolička osnovna škola. Godine 1716. Somborci pod vođstvom kapetana Brankovića pomažu pri osvajanju Petrovaradina, a 1717. godine Beograda. Kasnije su, na strani Habzburške monarhije, stradali u Poljskoj, Turskoj i na raznim bojištima Evrope. Tada je 2/3 somborskog stanovništva bilo pravoslavne vere.

Okolina Sombora raspolaže sa više dvoraca i reprezentativnih objekata koji bi se mogli iskoristiti za turističke svrhe. Ovi objekti imaju izuzetnu prošlost i reprezentativnu arhitektoniku. Neki od ovih objekata poseduju i parkovske zasade retkih biljnih vrsta. Uglavnom su svi objekti u veoma lošem stanju. Neki su napušteni, a nekima je namena preimenovana pa se koriste kao škole, upravne zgrade i dr. Revitalizaciojom ovih objekata dobili bi se veoma privlačni turistički objekti. Najinteresantniji objekti se nalaze u Riđici, kaštel „Redl“ u Rastini, „Baba pusta“ u Aleksa Šantiću, u Kljajićevu „Semze“, „Vamošer“ u Bačkom Monoštoru i dr.

Arheološki lokalitet „Botranj“ spada u srednjovekovne lokalitete i verovatno je najreprezentativniji lokalitet u somborskoj opštini. Iskopavanja na ovom lokalitetu su još u toku. Dosada je iskopana crkva, a radi se na iskopavanju samog naselja. Ovaj lokalitet mogao bi se nakon konzervacije učiniti pristupačan i za turističku posetu. Galerija „Milan Konjović” u Somboru otvorena je 10. septembra 1966. godine, zbirkom od 500 odabranih radova Milana Konjovića, koje je veliki umetnik svom rodnom gradu Somboru poklonio uz geslo: „Slike ove, miljenice moje, sa ljubavlju darujem rodnome gradu, one jedino njemu i pripadaju”. Zbirka Galerije danas broji 1.084 odabrana rada Milana Konjovića i pruža presek kroz čitav stvaralački vek slavnog slikara, a dela se prezentuju u vidu retrospektivnih izložbi (bilo ih je 12) i povremenih tematskih izložbi, kojih je bilo pedesetak. Galerija organizuje brojne izložbe Milana Konjovića širom Srbije i u inostranstvu.Kulturni centar “Laza Kostić” je osnovan kao naslednik slavne “Likovne jeseni” i nosi ime najznačajnijeg književnika koji je ikada živeo i radio u Somboru.

Kulturni centar je od samog početka upućen da deluje u više od jedne oblasti umetnosti. Prihvatajući savremeni koncept organizacije kulturnog života okreće se različitim sferama kulturnog stvaralaštva. Najprepoznatljivija delatnost Kulturnog centra je izložbena aktivnost u jednoj od najboljih malih galerija u zemlji, no rad ustanove ne ogleda se samo u galerijskoj delatnosti: muzički, scenski, književni programi, izdavaštvo, podrška aktivnostima mladih kao i kulturnoumetničkom amaterizmu, daju celovitu sliku o radu ustanove.

Preporučite:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *